چی بسازم

چی بسازم ؟
دانش آموزان  برای ساخت کاردستی های علمی و یا دانشجویان برای ساخت پروژه های ساده میتوانند از این قسمت استفاده نمایند.