نیوتن سه قانون نیوتن در یک آزمایش جالب سایت (چی بسازم)

نیوتن فیلم آزمایش گهواره نیوتن 175 بازدید


 نیوتن سه قانون نیوتن در گهواره نیوتن


سه قانون نیوتن در یک آزمایش جالب.

این وسیله به گهواره نیوتن مشهور است.

آیا میتونین قوانین نیوتن رو در فیلم توضیح بدین؟

طبق قانون اول وقتی نیرویی به گوی ها وارد نمی شود همگی سر جای خود ساکن هستند.

طبق قانون دوم وقتی گوی از ارتفاع بالاتر رها می شود بر اثر نیروی جاذبه شتاب می گیرد.

طبق قانون سوم وقتی گوی اول به گوی دوم ضربه می زند گوی دوم نیز نیروی عکس العمل از خود نشان میدهد

پس با همان اندازه نیرو به گوی اول وارد می کند و گوی اول متوقف می شود.

گوی دوم به گوی سوم ضربه می زند و گوی سوم به همان اندازه نیرو به گوی دوم وارد می کند.

پس گوی دوم حرکت نمی کند. و الی آخر …

اما گوی آخر( گوی پنجم) : گوی چهارم به گوی پنجم نیرو وارد میکند ولی چون چیزی جلوی گوی آخر وجود ندارد شروع به حرکت می کند.

در بازی بیلیارد نیز قانون سوم مشاهده می شود

یعنی  توپ در حال حرکت متوقف شده و توپ بعدی حرکت می کند.

 

نیوتن گهواره نیوتن آزمایش قانون های نیوتن در یک آزمایش جالب

 منبع : کارگاه چی بسازم