فیلم هواپیمای مدل

اثر مگنوس هواپیمای کنترلی فیلم نمایش پرواز (چی بسازم)
هواپیمای کنترلی کوچک و زیبا فیلم آموزش ساخت ( چی بسازم )
آکروبات با هواپیمای مدل نمایش زیبا ( چی بسازم )

فیلم اختراعات